Tôi biết tim mình thế nào
Từ khi tình anh chết
Như thể rìa tường thấp
Giữ một ao nước con
Nơi ngọn sóng bỏ quên
Ao nước con tẻ ngắt
Cạn từ ngoài vào trong