Như một gã đi săn mệt rũ
Thấy quanh mình muông thú lần bay
Lặng ngồi nghỉ dưới bóng cây
Cùng đàn chó mệt nằm ngây mất mồi
Lùng kiếm mãi một hồi khổ sở
Mệt mỏi, đành phải bỏ cuộc săn
Chợt đâu đường cũ bước lần
Nai tơ tìm nước lại gần suối bên
Thấy ta, mắt nai nhìn bỡ ngỡ
Vẫn đứng yên, chẳng sợ, chẳng kinh
Đến khi ta bắt, nai đành
Run run chịu để buộc mình như chơi
Lạ thay dã thú sợ người
Mà sao lại chịu phục đời như không


Nguồn: Anh hoa (thi ca Anh-Mỹ), Đỗ Hà xuất bản, 1965
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)