15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/03/2021 12:13, số lượt xem: 115

Công tôi trấn giữ biên thuỳ,
Lòng nay trống vắng, tận ngày số xui.
Đến ngày, báo động hồi chuông,
Làm cho một trận, tống đi ngay liền.
Lòng tôi, tự trọng có thừa,
Như đồ nặng tấn đè trên lưng người.
Hẹn ngày, cất bước sang ngang,
Tọng đồ vào túi, dọn ngay, đi liền.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020