15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/03/2021 09:29, số lượt xem: 121

Tôi Loan vốn sẵn nhỏ,
Sợ nhất là loãng xương,
Vay cho Loan vốn nhỏ,
Để trị bệnh loãng xương,
Nói Nho và nói nhỏ,
Lo nhiều và sao nhãng,
Mắt lõ và mắt liếc,
Nhoang nhoáng luyến tiếc thương!!

18/12/2020
Báo Mạng Internet