Đăng ngày 04/03/2021 10:38, số lượt xem: 111

Sông kia không đáy khó dò,
Chỗ sâu không đáy, biết mò nơi đâu.
Mò tìm vàng rớt đáy sông,
Dò lâu không thấy, toi công mất vàng.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020