15.00
1 người thích
Đăng ngày 20/03/2021 09:37, số lượt xem: 35

Chữ nghĩa lăng loàn, ám chỉ nữ.
Để dạ, lòng toan tính thiệt, hơn.
Loan tin, thật, giả, đều là ảo.
Chớ đâu có biết kiếp ngục tù.
Đời là con điếm, học đòi tu.
Đời là ảo tưởng, chốn mờ lu.
Toàn là giả dối, sống lù đù.
Ngục tù!! Có biết kiếp nào tu?

Tp.HCM, 18/01/2021
Báo Mạng Internet