15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/03/2021 15:09, số lượt xem: 134

Là nam, chân đất tay bùn,
Làm nông no ấm, phất cùng quả Na.
Đàn ông, việc áng ngoài đồng,
Chuyện ngoài đồng áng, ngày mồng sẽ an.
Mênh mông lúa trổ đòng đòng,
Đông xuân lúa chín ra đồng gặt ngay.
La, Đô, Rê, Mí, Pha, Sol,
Là nam, tôi có khúc ca diệu huyền.
Lũ lam no ấm không nà?
Là nam, tôi có bảo hoà miếng ăn.

16/12/2020
Báo Mạng Internet