15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/03/2021 14:58, số lượt xem: 32

Dò lòng, mấy ai có hiểu lòng.
Còn long đong? Thì việc có yên không.
Được lòng rồi tình dong, thấy không?
Còn tình!! Thì còn nghĩa gặp tấm lòng.
Ô hay, cái lò đào tạo bằng đại học.
Tài năng nhiều quá, có thấy không?
Lý do, vì tôi có tấm lòng,
Dòng họ nhà đó, biết lo không?

Tp.HCM, 27/01/2021
Báo Mạng Internet