Đăng ngày 02/03/2021 17:16, số lượt xem: 152

Bình yên, cuộc sống mãi xanh tươi.
Đừng đem cuộc sống mãi chán đời.
Đừng mang điềm lỡ làng đau đớn.
Đừng mang điềm báo hại muôn đời.
Đừng để niềm mơ chìm ảo tưởng.
Đừng làm cuộc sống chết muôn nơi.
Đừng cho người sống trong sầu khổ.
Đừng hại về sau chết ngàn đời!!

Báo Mạng Internet 2010 - 2020