15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/03/2021 08:22, số lượt xem: 96

Mất dương!! Ông trời ấy lấy dương,
Buồn vương, đừng níu phút vấn vương,
Được ra đời sống, tâm hồn sướng,
Đừng xua tâm xuống với thân xương.
Một dương giờ mất với thân xương,
Vì dương, khương tối, lời tâm dương,
Giờ dương đã đến, hồn tâm chướng,
Chẳng thể gặp dương với bạn đường.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020