Đăng ngày 04/03/2021 10:42, số lượt xem: 57

Người khôn, tìm kế để đi lên.
Người ngay, người tốt có biết lề.
Người khôn, tìm cách xoay tình thế.
Không ngờ, kế ấy lại quá đê.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020