Đăng ngày 05/03/2021 10:42, số lượt xem: 118

Người khôn, tìm kế để đi lên.
Người ngay, người tốt có biết lề.
Người khôn, tìm cách xoay tình thế.
Không ngờ, kế ấy lại quá đê.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020