15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/03/2021 17:13, số lượt xem: 121

Làm trai cho đáng nên trai,
Đừng làm thuỳ mị, mỹ miều, nết na.
Làm trai phải nghĩ sâu xa,
Đầu đừng nông cạn, loài người sẽ khinh.
Làm trai phải khoẻ, thông minh,
Việc nhà phải thạo, chuyện ngoài phải thông.
Làm người là đấng mày râu,
Nghĩ điều đúng đắn, quyết làm là xong.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020