Đăng ngày 28/03/2021 14:31, số lượt xem: 83

Trong xã hội, so trình độ đàn ông tí tẹo thấp lè tè,
Té lên té xuống, ngày nào mới sang.
Làm trai phải là gái với rượu chè?
Thì hãy để nô tỳ giúp, đó là bà Tỳ Kheo Ni.

Tp.HCM, 06/02/2021
Báo Mạng Internet