15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/03/2021 12:32, số lượt xem: 107

Bao năm, mang nặng đẻ đau,
Mang thai năm tháng đừng sinh nặng lời.
Ê!! Làm con phải giữ lề,
Đừng làm Thái Tử thuộc dòng tộc Vua.
Là người ở cõi nơi ta,
Không còn phong kiến Bảo Hoàng ngày xưa.
Đừng cho là Chúa, là Vua,
Muốn gì là muốn được điều cần ngay.
Đừng cho là đấng bề trên,
Coi chừng thụt lưỡi lúc nào không hay.
Thay mặt lời ế nhân gian,
Ai không làm được thì thay thế liền.
Phu thê ân ái, nuông chiều,
Như là ruột thịt nâng tầm đỡ nhau.
Ở thôn, xóm, ấp, cần nhau,
Mà sao tuột dốc lài lài đi xa.
Thông minh, yêu nước cần ta,
Làm sao phủ nhận cách nhìn người khôn.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020