Đăng ngày 21/03/2021 14:08, số lượt xem: 101

Làm không? Thì nói một lời cho xong!!
Làm thì nói làm!! Không thì nói không!!
Nỗi lam lũ đó, sướng, kham khổ lòng.
Không làm, thì hãy cứ nói thật lời?
Cười khà!! Sân khấu, chung vui tấu hài.
Đừ mờ...mờ (m), từ sáng tới chiều tà.
Cọng lông đâu biết nói đâu? Mà nhờ!!
Miệng cứ nói, cuộc sống không diệu huyền.
Mà khà...trà, rượu, bọn dân thường làm.

Tp.HCM, 24/01/2021
Báo Mạng Internet