Đăng ngày 07/03/2021 14:43, số lượt xem: 115

Gieo vần ngữ điệu xỏ xiên ai?
Từ lâu mong muốn hại bao ngày.
Đao này, cầm lấy thoả ước mong.
Nằm mơ mỗi tối được yên lòng.
Muốn người được chết bao cửa ải.
Rèn võ từ ngày được lên đai.
Hận ai, dụng võ để triển khai.
Hạ ngay bằng thế quyền đánh bại.
Để mầy mãn nguyện mãi hàng ngày.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020