Đăng ngày 03/03/2021 16:39, số lượt xem: 194

Ơn cha cao tựa bằng non,
Nghìn năm, cha đã vẫn còn hy sinh.
Hy sinh vì cốt nhục mình,
Từ trần, con khổ, chỗ mình nương thân.
Đất này là đất tổ tiên,
Ông ta giữ lại đến lần của cha.
Sơn lâm, hải đảo, mây ngàn,
Ngàn năm, cha giữ, chẳng màng hy sinh.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020