Đăng ngày 27/03/2021 17:30, số lượt xem: 130

Gia đình phật gia, India,
Đi chân trần, máu chảy da chân.
Chí thành, may áo lễ Tỳ kheo.
Dì Kiều Đàm!! Bà Tỳ kheo ni.
Thích Ca Mâu Ni có vài lời.
Yêu cầu bà, Bát Điều giới nghiêm.
Giảm ngư, kình ngạc đến hung dữ.
Nghĩa tình nuôi nấng Tổ Phật gia.

Tp.HCM, 03/02/2021
Báo Mạng Internet