15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/03/2021 17:05, số lượt xem: 48

Xuất thân từ kẻ tân binh,
Biết nhiều thế võ, nở mày quốc gia.
Có tài đứng tấn, xông pha,
Nay là vị tướng có tài đẩu vân!!
Phu thê không vướng, vấn vương,
Việc nhà, việc nước hỗ tương muôn đời.
Là người tiên tiến đương thời,
Tương quan hỗ đối, điếng người, sao thua?

Báo Mạng Internet 2010 - 2020