Mắt ai còn mở trong khô rốc
ráo hoảnh buồn vui bạn nửa đường
gió đi theo gió ta theo đất
thân thiết làm sao ôi ruột gan


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]