Mắt ai còn mở trong khô rốc
ráo hoảnh buồn vui bạn nửa đường
gió đi theo gió ta theo đất
thân thiết làm sao ôi ruột gan


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989