về trong hình tướng ra đi
sống trong tâm tưởng chết khi chào đời
ai mua? ta bán luôn trời
bán mây vô tận ở ngoài nhân gian
bán mưa chảy đúng hai hàng
bán răng khôn rụng, mà lòng chưa khôn
bán đêm sương xuống buồn buồn
bán tâm chay tịnh núi sông trùng trùng

bán ta: dơ dáng, dại hình.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989