có đôi lúc lòng cũng nguôi gió bão
mặc môi cười chảy máu giữa chiêm bao…


05-6-88

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]