có đôi lúc lòng cũng nguôi gió bão
mặc môi cười chảy máu giữa chiêm bao…


05-6-88

Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989