em đã chết, kể như thành quá cố
nén hương xưa tôi đốt một mình
trong tâm tưởng đã không còn sóng gội
biệt ly nhau, còn quẩn âm binh


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989