Nếu một ngày ai đó bỏ em đi...
Hãy mỉm cười và nhìn về phía trước
Cuộc đời mà... làm sao ta biết được
Ai đến rồi đi, ai ở lại đến mãi sau cùng!


Nguồn: Du Phong, Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây, NXB Văn học, 2015