Chống kiếm thế hùng giữa biển đông
Phù Tang tay đã nắm trong vòng
Mây mù đầu đảo tan tành khuất
Kỳ xí bên trời phấp phới dong
Ánh lửa lắt lay vùng Ngân Hán
Hùng ca áp đảo ổ cù long
Nắng chiều hắt ánh buồm về bến
Trận nước kề lưng chiến sĩ công

tửu tận tình do tại