Sáng sớm trùng dương gặp tiết lành,
Lên đài Chung lão hướng cao thanh.
Xưa tăng rượu mạnh vui cùng bạn,
Nay giảm thi hào bởi lợi danh.
Phong cảnh mặc ai vui trước mắt,
Kinh doanh dù mệt cũng cho mình.
Vườn thơm đầy các nhà may vận,
Thu đến ả Đào khoe sắc xinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.