Đình viện đồ thư cạnh gốc tùng,
Sao Cơ sao Dực sáng mông lung.
Trăm điều hiếu thảo nhờ tiên đức,
Nghìn tuổi tạo thành hạnh phúc chung.
Kiều mộc trời cho đều có ý,
Cao môn người định được tôn sùng.
Sách ghi phúc ấm nhiều thêm đẹp,
Vui chúc ông bà song thọ cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.