Mây và mưa cũng thường tụ hội
Tiếng sanh ca trên lối nhàn du
Tuổi thanh xuân phòng khuê ngự trị
Ngựa hoa lưu vàng óng cương roi
Dưới trăng xanh thoáng vang ca khúc
Quyện hương say rũ nhẹ khinh cừu

Trướng uyên ương mai thanh mã trúc
Lời hẹn nhau sẽ đến Hoàng Châu
Những hôm xưa bạn cùng công tử
Nay mộng hồn treo rũ lầu hồng
Vị tình xa những ai nếm thử
Tử đinh hương buồn kết trong lòng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.