詠岳武穆

長劍孤鳴塞上風,
凜然正氣自英雄。
壯心已誓殲金虜,
淪鼎不看挽汴宮。
當日班師揮血淚,
何人敵愾答彫弓。
一和難挽精忠字,
宋社綱常立此中。

 

Vịnh Nhạc Vũ Mục

Trường kiếm cô minh tái thượng phong,
Lẫm nhiên chính khí tự anh hùng.
Tráng tâm dĩ thệ tiêm Kim lỗ,
Luân đỉnh bất khan vãn Biện cung.
Đương nhật ban sư huy huyết lệ,
Hà nhân địch khái đáp điêu cung.
Nhất hoà nan vãn tinh trung tự,
Tống xã cương thường lập thử trung.

 

Dịch nghĩa

Lưỡi kiếm dài rít lên đơn độc trong gió vùng biên tái,
Chính khí lẫm liệt toát lên từ phong cách người anh hùng.
Cái tâm hùng tráng đã thề diệt giặc Kim
Cố cứu vãn Biện Kinh chẳng nỡ nhìn vạc đắm
Lui quân ngày ấy vung vãi dòng huyết lệ
Ai người căm giận giặc đáp ứng được chiếc cung chạm trổ
Một chữ “hoà” khó cứu vãn tấm lòng tinh trung báo quốc
Giềng mối nhà Tống tạo dựng được là ở chỗ này!


Bài thơ được chép trong Lê Khắc Cẩn thi văn tập.

Nhạc Vũ Mục tức Nhạc Phi, một danh tướng, một trung thần đời nhà Tống (Vũ Mục là tên thuỵ sau khi ông mất), là người kiên quyết diệt giặc Kim xâm lược. Rốt cuộc bị bọn gian thần Tần Cối hãm hại, ông bị bắt giam và chết trong ngục ở tuổi 39.

Nguồn: Doãn Đoan Trinh, Doãn Tam Hoè, Doãn Khuê: Lập đức Lập công Lập ngôn trọn vẹn, NXB Văn học, 2013