Kiếm dài rít gió vùng biên tái,
Lẫm liệt anh hùng chính khí cao.
Hùng tráng tâm thề mong diệt giặc,
Nỡ nhìn vạc đắm Biện Kinh nhào.
Lui quân ngày ấy vương dòng lệ
Căm giận cung vua chạm trổ nào?
Một chữ “hoà” không đền báo quốc,
Cương thường nhà Tống chỗ này sao!