Trùng hưng công ghi chép
Thần minh giúp công đầu
Xe bay nhờ tuấn tú
Anh hùng đời có một
Giặc Nguyên cực hung hãn
Trăm vạn quân xâm lăng
Thuyền giặc chật Bạch Đằng
Một trận nước triều rút
Âu vàng vững phúc Trần
Danh thơm truyền muôn thuở
Linh khí non sông này
Hết hôi tanh máu giặc
Tôi tới đền kính vái
Tráng chí muốn gào lên
Xin nguyện rút kiếm này
Chém phăng kình biển sóng.

tửu tận tình do tại