Tương truyền thần bất tử
Ảo hoá trong suối mây
Nghe chuyện suy tưởng kỹ
Vội hiểu ra điều này
Ở thời đại Hùng Vương
Tài khí không ai đang
Sục sôi căm giặc Thục
Vung kiếm mong cứu đời
Một mai biển sóng lặng
Quay trở về núi xưa
Dựng nên cột cương thường
Không màng danh với lợi
Lẫm liệt khí anh hùng
Phong cách cao vời vợi
Nói sao việc tốt này
Chỉ để lại kỳ quan
Thuốc trường sinh nào phải
Bất tử ấy lòng son

tửu tận tình do tại