夏日往田

夏禾黃熟連天腳,
田伴農夫大小來。
辛苦至今倉廩食,
為民父母亦寬懷。

 

Hạ nhật vãng điền

Hạ hoà hoàng thục liên thiên cước,
Điền bạn nông phu đại tiểu lai.
Tân khổ chí kim thương lẫm thực,
Vi dân phụ mẫu diệc khoan hoài!

 

Dịch nghĩa

Lúa hè chín vàng tiếp đến chân trời
Nhà nông lớn bé kéo nhau ra ruộng
Họ vất vả về việc chăm lo, tới nay thóc đầy cót
Làm cha mẹ của dân trong lòng cũng thấy phấn khởi


Nguồn: Doãn Đoan Trinh, Doãn Tam Hoè, Doãn Khuê: Lập đức Lập công Lập ngôn trọn vẹn, NXB Văn học, 2013