Sinh giáng năm nào?
Núi sông chung đúc.
Thờ đâu cũng thiêng,
Tụ nhiều phúc đức.
Nay chỉ Lương giang,
Mới còn di lục.
Triều Lý cấp phù,
Đời đời phong sắc.
Văn chỉ phía đông,
Đền thờ một nóc.
Uy nghi giáng linh,
Phát ơn ban lộc.
Giữ cho quê ta,
Xóm làng hoà mục.
Chăm học siêng làm,
Chuộng điều mỹ tục.
Thần xét vô tư,
Phụng thờ nghiêm túc.
Vĩnh viễn yên hàn,
Là dân được phúc.

tửu tận tình do tại