Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Bạch Phác (2 bài)
Tạo ngày 09/11/2018 10:11 bởi tôn tiền tử
Doãn Đình Cao 尹廷高 không rõ năm sinh và mất, sống khoảng trước sau năm 1290, tự Trọng Minh 仲明, hiệu Lục Phong 六峰, là thi nhân đời Nguyên, người Toại Xương (nay thuộc Chiết Giang). Khoảng năm Đại Đức đời Nguyên Thành Tông làm giáo thụ nho học xứ Châu Lộ, lại thường giữ việc dạy học ở Vĩnh Gia. Hết trật trở về kinh, cáo bệnh xin về. Tác phẩm có Ngọc Tỉnh tiều xướng 玉井樵唱 ba quyển.