Năm nghìn dặm nước cũ
Bốn chục thôi đường thuyền
Lòng khách sao náo nức
Mộng quê cứ chập chờn
Canh ba chuôi đẩu ngả
Sông vạn khúc dòng tuôn
Không ngủ vừa ngồi dậy
Chuông chùa quê lại ngân

tửu tận tình do tại