Trời trong không một đám mây!
Tiếng ếch tìm đôi khắc khoải
Mùi mộc tê thơm thoáng bay.
Sáng đến mức người cận thị
Thấy kim trong đám cỏ dày.

Trăng rải bạc trên mặt nước!
Sáng trong rõ cả chỉ tay…
Chúng tôi càu nhàu: “Quỷ thật:
Hãy chờ trận bom đên nay”.