Ban đêm những đám mây qua
Làm cho rực rỡ sáng loà khoảng không
- Người chết, đi qua lạnh lùng

Nhưng đâu trời chất mịt mùng bóng đêm
Thì sao lấp lánh sáng thêm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)