Ngày của những thắng lợi huy hoàng sẽ đến
Ngày kia sẽ đến - và những vị thần của chúng ta
Là lẽ công bằng và tình thần mến dịu hòa
Sẽ ngự trị trên nước ta nghèo khổ
Mà những người anh em hung dữ đang giết lẫn nhau
Mà nước mắt với lời than không có giới hạn bến bờ
Nhưng cho đến hôm nay anh vẫn vững vàng tâm trí
Trên con đường anh đi, đừng nản chí

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)