Trên ải tiếng chày tiếng vọng vang,
Về nam ruổi ngựa xót thân chàng.
Đêm nay cùng cạn quên trời đất,
Mai nhớ nhau rồi rượu có chăng!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.