Lòng người như nước nước buồn theo
Nước chảy thuyền suôi nhẹ mái chèo
Chợt lạ giọng Ngô buồm lúc kéo
Núi quê trăng đã mũi thuyền treo

tửu tận tình do tại