Rặng liễu bóng râm đầy
Gió xa thổi rợp cây
Ấm lạnh qua ba tháng
Trăm năm cuộc tỉnh say
Dâu trụi tằm Ngô chín
Rừng tối chim Thục bay
Giữa chợ đừng cầu mộng
Đông Thái Hồ nằm chây

tửu tận tình do tại