Việt Nam, tổ quốc và em in lần thứ nhất tại Lộ Trấn, Pháp, vào năm 1993 trong tủ sách Thơ - Trình bầy, gồm phần Người làm vườn và bông hoa, Việt Nam, tổ quốc và emĐốm hương, gồm một số bài viết từ 1969 đến 1993.

 

Người làm vườn và bông hoa

Việt Nam, tổ quốc và em

Đốm hương