Mưa Sài-gòn
tuyết sông Yên*
có chung một bóng
mây triền miên?


* Dòng l’Ill của Lộ-trấn. (DC.)