Cả đến loài thú đôi khi cũng vô nhân đạo
ARVO VALTON

Con trâu không phải là bạn của con người
con trâu là bạn của lưỡi cày
mô đất cụm mây
đôi khi một con sáo
đôi khi một dòng sông
con trâu phì phò với con sáo
hì hụp với dòng sông
kéo gánh nặng của lưỡi cày
xẻ mô đất
hất tung những chân rạ còn bướng bỉnh
nhai đôi cọng cỏ khô
đôi khi gối đầu trên cụm mây

con trâu không phải là bạn của con người