Ôi! Kỳ diệu:
Từ hai bàn tay trắng,
Ta đã giành độc lập
         được về ta.
Đường chân lý
    bằng xương máu tìm ra:
Dân là gốc,
    Truyền thống trao sức mạnh...
Nay ta có:
     cả cơ đồ kiêu hãnh.
Dám làm lên:
    một thịnh vượng phi thường.

(Nhưng mà phải hợp sức dân
Tóm ngay vận hội, sớm cần ngộ ngay)