Ta nào muốn:
       kiểu vinh quang ta được,
Ta chỉ vì:
       giành độc lập về ta.
Để vươn tới
       đỉnh cao không đơn độc,
       không xây bằng xương máu,
                 khắp giao hòa.
Và mặt trời
       Xóa nhòa đi đêm tối,
       tỏa hào quang ấm áp cả bao la...