Dương Quan đường vạn dặm,
Về không thấy một ai.
Chỉ có bên sông nhạn,
Thu đến hướng nam bay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.