Lạc bầy nhạn lạnh tiếng bi thương,
Nửa đêm lẻ bóng cạnh bên trăng.
Bỗng nhiên lòng người thêm hoài tưởng,
Thao thức với chim suốt đêm trường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.