Lễ nghi vốn chẳng tập
Mưu chước chẳng vào đâu
Nói chi Ban Định viễn
Làm nên Vạn lý hầu
Khách Yên nhớ Liêu Thuỷ
Dân Tần ngóng Lũng Đầu
Gái đĩ bị gả ép
Con tin kìm hãm lâu
Xót mình tài trí hết
Luống thương làn tóc thu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)