Cố nhân còn nhớ bạn,
Gặp nhau sẽ có ngày.
Đường Sơn Dương chớ đợi,
Chỉ tiếng địch bi ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.